2 + 1 + 1 Ledergruppeutvikling - noe for din ledergruppe?

Hva skal til for å utnytte mangfoldet i kompetanse og forskjellighet i en ledergruppe? For oss koker det ned til evnen til å snakke godt om de "vanskelige sakene". Det kan f eks dreie seg om ideologiske forskjeller i betydningen "tror jeg egentlig på den retningen virksomheten beveger seg i?" eller angst for at andre skal få innsyn i "hvordan det egentlig står til i min divisjon". Usikkerhet og tvil blir derfor sentrale drivere i utviklingsarbeidet. Paradokset er at denne usikkerheten eller sårbarheten gjerne er det jeg vil se hos andre og det siste jeg vil at andre skal se hos meg. Medlemmene i en ledergruppe må derfor bli fortrolig med å eksponere og håndtere egen og andres sårbarhet. Vi liker å kalle dette "bunnpanna". Denne "takhøyden" blir en forutsetning for å gå rett på sak og sende "rake pucker" til hverandre. Den andre forutsetninger er at ledergruppen har definert en tydelig retning for arbeidet. Hva er det ledergruppen egentlig skal lage utover det hver enkelt leder bidrar med i sine enheter? Tillit og "takhøyde" gir ikke mening uten en tydelig retning.

Trykk her for å lese mer om dette...

Samling 1: «Bunnpanna og Retningen» (Helhetlig perspektiv og kollektivt ansvar):
1. Starte arbeidet med etablering av nok trygghet(basert på Lencioni; «Five dysfunctions of a team», 2002)
2. Konkretisering av felles retning, mål og resultater - og betydningen av «helhetlig ledelse» i enheten
3. Perspektiver på ledelse
4. Identifisere gevinstpotensiale knyttet til samhandling på tvers av organisatoriske grenser
5. Etablere felles ambisjonsnivå knyttet til samhandling på tvers (utg pkt i Hansen, 2009; «Collaboration»)

Samling 2: «Kollegial støtte» (Den enkeltes ledelsespraksis som tema i ledergruppen)
1. God ledelsespraksis (herunder; bevissthet om og kartlegging av forskjellen på «T-shaped» og «I-shaped lederstilDen
2. Undersøke og identifisere drivere, motivasjon og utviklingsområder for den enkelte
3. Introdusere og praktisere «Kollegial støtte og veiledning gjennom anerkjennende utforsking» som arbeidsmetode: 4. Casearbeid fra den enkeltes praksis som leder (ledergruppen støtter og utfordrer)

Samling 3: «Konkurranselik trening» (Virksomhetskritiske problemstillinger identifiseres og behandles)
1. Anvendelse av «ny» atferd i arbeid med ledergruppens felles utfordringer ("atferdsregler for effektiv samhandling")
2. Ledergruppen praksiserer og trener på arbeid med komplekse virksomhetskritiske problemstillinger
3. Gjennomgang av møtestruktur og –agenda

Vi skreddersyr til den enkelte virksomhet og ledergruppes ståsted.

Ta kontakt for en prat og et uforpliktende tilbud.LIDMI Skills: mentalt treningsprogram for ledere og endringsagenter

Trinn 1; "Avanserte lederferdigheter"

Datoer fastsettes i forkant av oppstart for nytt kull. Kull nr 7 starter høsten 2020 og vi har fortsatt plass ledig:)


6 dagssamlinger (kl 10-18).

De 4 første samlingene gir deg unik forståelse for hvordan vi kan forstå folk og påvirke motivasjon og atferd i direkte relasjonell ledelse. Denne avanserte menneskekunnskapen setter vi så inn i en organisatorisk kontekst og studerer hvordan ledere kan påvirke atferd indirekte, gjennom mål, strategier, struktur og kultur. På de siste to samlingene jobber vi i hovedsak med deltakernes caser og utfordringer som ledere eller endrings-agenter. Gjennom en fleksibel veksling mellom teori, øvelser, simulering og refleksjon vil du utvikle en dyp forståelse for det menneskelige ved deg selv og andre, øke selvinnsikten og utvikle nye ferdigheter og perspektiver på din rolle i virksomheten.

Samlingene vil bestå av en kombinasjon av forelesninger og praktisk trening - gjennom refleksjon, tilbake­meldinger og øvelser utvikler du dine personlige leder­ferdigheter. 

Sted - Samlingene holdes på Scandic Hotel i Asker.
 
Pris - Trinn 1: Kursavgift kr. 34 500,- inklusive lunsj.

Fortløpende opptak. Er du interessert, så send oss en mail: LIDMI Consulting: post@lidmi.no

Vi setter sammen grupper med 6 deltakere fra ulike virksomheter.

LIDMI Executive: executive ledertrening

Vi har gleden av å invitere deg til vårt skreddersydde tilbud for ledere og ressurspersoner som arbeider i roller med krav til helhetsansvar for virksomhetens prosesser og resultater.

Vi starter opp et nytt kull i sept/okt 2020 og har fortsatt noen plasser ledig.

Slike såkalte «executive» roller stiller andre og høyere krav til organisatorisk kløkt og menneskelig visdom enn lederroller flest. Man står i en kontinuerlig strøm av diffuse og komplekse problemstillinger med en rekke mer eller mindre sterke og tydelige interessenter involvert. Problemstillingene er gjerne av en slik art at det sjelden finnes en åpenbar «beste løsning». Man må likevel ta valg og beslutninger for å bringe virksomheten videre. De fleste opplever å stå i et kronisk dilemma når det gjelder å fordele sin tid og tilstedeværelse til interne forhold og prosesser versus eksternt arbeid for å sikre virksomhetens grenser og betingelser overfor styre, eiere, kunder og ytre omgivelser. Kravene og forventningene både internt og eksternt oppleves gjerne langt høyere enn de virkemidler og den reelle makt man synes å rå over. Evnen til perspektivtaking, relasjons- og alliansebygging, selvkontroll, ivaretakelse av egen naturlige autoritet og eget overskudd er noen av utfordringene.

Vi tilbyr en arena hvor du møter likesinnede for læring og personlig utvikling knyttet til din spesifikke situasjon og personlige måte å fylle rollen på. Gjennom effektive prosesser som raskt skaper en fortrolig og åpen arbeidsatmosfære, får du på en rekke forskjellige måter jobbet med de virksomhetskritiske og personlige spørsmål rollen reiser. De øvrige deltakerne engasjeres som støttespillere, og - i positiv forstand – utfordrende, for å gi deg tilgang til flere perspektiv og innfallsvinkler til de utfordringene du står overfor. Du får akselerert din personlig videreutvikling i rollen på en intens og erfaringsmessig humoristisk måte.

4-6 samlinger a 1-2 dager i Oslo området.
Datoer fastsettes etter nærmere avtale med deltakerne.

Tema:
 Etablering av «vulnerability trust» i toppledergruppen
 Toleranse for nærgående og vanskelige konfrontasjoner
 Etablering av forpliktelse til helhet
 Balanse mellom direkte og indirekte ledelse
 «Work-life balance»
 Kulturbygging
 Naturlig autoritet og bruk av makt
 Kontekstforståelse og -ledelse

Kursavgift:
Kr. 65 500,- (fritatt for mva. Lunsj er inkludert.
Reise og evt overnatting, besørges av deltakerne etter behov.


Søknad om opptak sendes snarest mulig til LIDMI Consulting, Mail: post@lidmi.no

Deltakerantall: Min 6, maks 8 deltakere. Opptak til programmet skjer fortløpende gjennom samtaler med programansvarlig.

Ta kontakt hvis du ønsker å få til litt mer:

• Individuelle ledersamtaler
• Ledergruppeutvikling
• Bedriftsinterne lederutviklingsprogram
• Mentaliseringsbasert lederutvikling i gruppe
• Foredrag, kurs og workshops.
Trykk her for å lese mer om dette...

Individuell coaching
Vår tilnærming til coaching og veiledning bygger på forankring i virksomhetens kontekst. Hvilken atferdsendring er det virksomheten krever eller ønsker av den som skal coaches? Effekten av samtalene er ofte avhengig av at ny atferd blir sett og forsterket i hverdagen. God forankring i linjen er derfor avgjørende for at samtalene skal ha god overføringsverdi. I enkelte tilfeller kan det også være hensiktsmessig at vi følger den som coaches inn i arbeidshverdagen gjennom observasjon og tilbakemelding eller samtaler med andre aktører i vedkommendes enhet eller avdeling.I vår coaching praksis bruker vi også vår egen opplevelse og reaksjon på den vi snakker med som grunnlag for å forstå hvordan han/hun kan oppleves i arbeidskonteksten. Vi støtter og utfordrer den enkelte til å bli mer oppmerksom på kontakt og effekt på omgivelsene ved å speile våre egne reaksjoner på utvekslingen i samtalene. Vi utfordrer også den enkeltes rolle- og organisasjonsforståelse gjennom refleksjoner omkring andres rolle og perspektiv på det som skjer. Vi jobber som nevnt helst «fremspirerende» og tar alltid utgangspunkt i de utfordringer den enkelte faktisk står overfor.

Vår erfaring tilsier at timing og fleksibilitet også har stor betydning i et coaching-forløp. I stedet for faste avtaler om samtaler er vi derfor tilhengere av at konsulent og den som coaches finner ut av varighet, frekvens og form innenfor en avtalt tidsramme som vi kaller et ”abonnement”. Et abonnement kan være på tre måneder, seks måneder eller et år. Samtaler før, under eller etter at den som coaches står midt oppe i noe viktig på jobb, eller opplever vanskelige situasjoner, er ofte det beste for å bringe hverdagen inn i samtalene. I vår praksis er vi derfor opptatt av å være fleksible og tilgjengelige for den enkelte når det skjer noe som har relevans for utviklingsprosessen. Situasjoner og caser fra hverdagen gir oss bedre grunnlag for å se nærmere på situasjonsfaktorer og forhold som kan relateres til den enkeltes personlighet og preferanser. Vi coacher også ledere og medarbeidere på timebasis dersom det er mest hensiktsmessig.

Ledergruppeutvikling
LIDMIs veiledning relatert til ledergrupper tar utgangspunkt i det den aktuelle gruppen forventes å levere. Behov for støtte og utvikling må alltid hvile på en systemisk vurdering av behov: Leverer gruppen tilfredsstillende resultater?; har gruppen de ressurser/kompetanse som er nødvendige for å løses sine oppgaver?; har gruppen en forhistorie som påvirker dens atferd?, osv. Vi er påpasselig med å ikke uten videre akseptere «diagnoser» og forklaringsmodeller som peker i retning av enkeltindivider. Hvordan har det relasjonelle systemet rundt enkeltindividet bidratt til atferden? Det blir derfor viktig å analysere behovene fra ulike perspektiver for å finne nærmere ut av hva som kan forklares utfra kontekst og hva som eventuelt kan forstås som personfaktorer (faktorer som har med den enkeltes stil, vaner og væremåte å gjøre).

Konsulentene i LIDMI har mye erfaring med å undersøke hva som er kjernen av et uttrykt utviklingsbehov, hvilke barrierer som må overvinnes for å oppnå ønsket utvikling. Vi jobber på en måte som sikter mot å gjøre gruppen bedre i stand til å avklare ansvar, medansvar og gjensidige forventninger og forpliktelser på egen hånd. Vi vil også her legge vekt på å jobbe for gruppens formelle leder eller prosessledere, i den forstand at han/hun skal bli bedre i stand til å håndtere ledelsesmessige utfordringer i samspill med de andre etter at vårt bidrag er avsluttet. Vi er også godt trent på å håndtere situasjoner der lederen av ledergruppen oppleves som problematisk av noen.

Vi er videre vant til å håndtere dilemmaet noen opplever knyttet til forholdet mellom åpenhet og fortrolighet i slike prosesser. Vi finner det mest virkningsfullt å basere vår veiledning på observasjoner av hendelser som inntrer mens gruppen arbeider med virksomhetskritiske problemstillinger, altså samtidig arbeid med konkrete saker OG det å «stoppe-opp-og-lære-av-det-som-nettopp-skjedde» (”både-og” fokus). Dette fordrer at vi som konsulenter evner å bidra til et tryggere arbeidsklima i gruppen, der eventuelle tendenser til en skråsikker og kritisk form etter hvert viker plass for mer undring, refleksjon og eksperimentering i ledergruppen. Det gjør det mindre «farlig» å stoppe opp ved misforståelser og motsetninger mens de skjer, og sammen undersøke både den enkeltes bidrag til det som skjer og gruppens mindre hensiktsmessige kollektive atferdsmønster. Erfaringsmessig må man her balansere i forhold til den enkeltes grad av prestisje knyttet til «ufeilbarlighet», slik at det etter hvert blir både lærerikt og vitaliserende å se seg selv utenfra ved hjelp av de øvrige gruppemedlemmene. Ikke minst er vi opptatt av at den enkeltes sterke sider synliggjøres, anerkjennes og tydeliggjøres. Det bidrar gjerne til større interesse for hverandre og økt raushet og åpenhet knyttet til også å se på sider ved både det kollektive og det individuelle lederskapet som ikke er så enkelt. Forståelse og aksept av utviklingsbehov for både enkeltindivider og gruppen som helhet, bidrar erfaringsmessig også til at det blir lettere å bringe lærdom fra samlingene tilbake til ledernes hverdag.

Bedriftsinterne lederutviklingsprogram
Tradisjonell lederutvikling fokuserer mest på tiden i selve programmet. Forskning viser at utviklingen først og fremst foregår på arbeid gjennom øvelser og forsterkning av ny adferd. Vi har derfor mest tro på å dreie tilnærmingen mer i retning av at 70 prosent av tiden er knyttet til selve rolleutøvelsen i hverdagen, 20 prosent sammen med andre ledere og 10 prosent undervisning.

Mentaliseringsbasert lederutvikling i gruppe
Vi tilbyr et skreddersydde tilbud for ledere og ressurspersoner som arbeider i roller med krav til helhetsansvarfor virksomhetens prosesser og resultater. Såkalte «executive» roller stiller andre og høyere krav til organisatorisk kløkt og menneskelig visdom enn lederroller flest. Man står i en kontinuerlig strøm av diffuse og komplekse problemstillinger med en rekke mer eller mindre sterke og tydelige interessenter involvert. Problemstillingene er gjerne av en slik art at det sjelden finnes en åpenbar «beste løsning». Man må likevel ta valg og beslutninger for å bringe virksomheten videre. De fleste opplever å stå i et kronisk dilemma når det gjelder å fordele sin tid og tilstedeværelse til interne forhold og prosesser versus eksternt arbeid for å sikre virksomhetens grenser og betingelser overfor styre, eiere, kunder og ytre omgivelser. Kravene og forventningene både internt og eksternt oppleves gjerne langt høyere enn de virkemidler og den reelle makt man synes å rå over. Evnen til perspektivtaking, relasjons- og alliansebygging, selvkontroll, ivaretakelse av egen naturlige autoritet og eget overskudd er noen av utfordringene i strømmen av «face-to-face» situasjoner, vurdering av direkte og indirekte virkemidler for atferdspåvirkning, bygging av effektive lederteam og medarbeidere som kollektivt setterteamet og virksomheten foran egne interesser.

Vi tilbyr en arena hvor du møter likesinnede for læring og personlig utvikling knyttet til din spesifikke situasjon og personlige måte å fylle rollen på. Gjennom effektive prosesser som raskt skaper en fortrolig og åpen arbeidsatmosfære, får du på en rekke forskjellige måter jobbet med de virksomhetskritiske og personlige spørsmål rollen reiser. De øvrige deltakerne engasjeres som støttespillere, og - i positiv forstand – utfordrende, for å gi deg tilgang til flere perspektiv og innfallsvinkler til de utfordringene du står overfor. Du får akselerert din personlig videreutvikling i rollen på en intens og erfaringsmessig humoristisk måte.


Foredrag, kurs og workshops som vi har gjennomført:
• Strategiutvikling med større vekt pa implementering i praksis
• Vilje og disiplin til a lede
• Rolleanalyse og rolleforståelse
• Psykodynamisk perpektiv pa organisasjoner
• Stress, ledelse og emosjoner
• Mentalisering og ledelse – mental trening for ledere
• Perpektiver pa godt arbeidsmiljø
• Kollegial støtte og veiledning gjennom anerkjennende utforsking
• Selvledelse i samspill med andre
• T-shaped Management
• Ledergruppens utfordringer
• Collaboration – hvordan fa til samhandling på tvers av "siloer"?
• Barrierer for samhandling i kunnskapsorganisasjoner
• Funksjoner i effektive arbeidsgrupper
• Den vanskelige, men nødvendige samtalen